kor.dk

Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor


Søg efter og vis i rækkefølgen

Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor (Kor) Hundige-Kildebronde Girl Choir (Choir)
HUNDIGE-KILDEBRØNDE SOGNS PIGEKOR
optræder først og fremmest som kirkekor i Kildebrønde og Hundige Kirker, som ligger i det store Kildebrønde Sogn i Greve Kommune i Køge Bugt. Kildebrønde Kirke er en lille middelalderkirke, Hundige Kirke en større, moderne kirke fra 1976, og sognet rummer over 19.000 mennesker.
Koret synger ved alle de mange konfirmationer, højtider og andre festlige lejligheder i kirkerne samt ved musikgudstjenester og koncerter m.m. På almindelige søndage medvirker koret eller en del af det ved gudstjenesterne i de to kirker. Ind imellem bliver der også tid til at optræde uden for sognegrænserne, enten alene eller sammen med andre kor.

KORETS UDVIKLING
Koret blev oprettet i 1970 som tjenestekor i den lille landsbykirke i Kildebrønde; de første år under organisten Leif Dohms og hans efterfølger Jørn Kaalbys ledelse. Med ansættelsen i 1975 af komponisten, organist KD og statsprøvet musikpædagog Henrik Colding-Jørgensen som organist og korleder, og med indvielsen af Hundige Kirke i 1976 tog udviklingen fart, og gennem 1980-erne var koret et af de anerkendte pigekor i Danmark. Korsangerne kom dengang fra hele Køge Bugt-området, enkelte så langvejs fra som fra Roskilde. Med oprettelsen af et stort antal undomskor i området i de mellemliggende år, og med de mindre teenage-årgange har koret udviklet sig til et intenst arbejdende lille kammerkor, hvor alle sangere bor i lokalområdet.

REJSER OG STÆVNER
Inspiration til den hjemlige virksomhed og til korets udvikling hentes blandt andet ved deltagelse i korstævner, kurser og festivals forskellige steder, eller ved en intern korweekend eller et udvekslingsprojekt med et andet kor. Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor deltog som det eneste ungdomskor i NORDKLANG 11 2001 i Trondheim, som eneste danske kor i EUROPA CANTAT 2003 i Barcelona, 2006 i Mainz, 2007 i Nyíregyháza, Utrecht 2009, Aarhus 2010 NORDKLANG og Europa Cantat i Torino 2012.

ET HØJT NIVEAU
Koret arbejder på et musikalsk og vokalt højt niveau med et vidtspændende repertoire af klassiske og rytmiske korsatser og med intensiv træning af stemme og musikalitet. Der lægges vægt på et godt fællesskab og en god stemning i koret. Der holdes korprøve i Hundige Kirkes korprøvesal hver torsdag eftermiddag og i forbindelse med hver gudstjeneste eller koncert, og jævnligt også på andre tidspunkter. Koret er et egentligt teen-age kor med aldersgrænsene 12 til 19 år. Kormedlemmerne får et mindre honorar for den tjenstlige virksomhed.

HVAD SYNGER KORET?
Det kan ses på repertoiret, at Hundige-Kildebrønde Sogns Pigekor til daglig optræder i kirken; størstedelen af værkerne har kirkelig tilknytning. Stilistisk spænder repertoiret til gengæld meget vidt, fra gregoriansk sang over renaissance, barok og romantik til helt ny musik af danske og udenlandske komponister; fra seriøse klassiske værker til nye gospels og populærmusik. Pigekoret har uropført eller været med til at uropføre en række store og små værker af bl.a. Svend S. Schultz, Claus Vestergaard Jensen, Henrik Ødegård, Vagn Holmboe, Morten Nyord, Peder Holm, Erling Bjerno og Henrik Colding-Jørgensen.

KIRKEINDVIELSER
Koret har haft den store ære at synge ved to kirkeindvielser. Hundige Kirke blev indviet den 31. oktober 1976, hvor koret uropførte det til lejligheden komponerede Lille Te Deum for børnekor og orgel. Få år efter medvirkede koret ved indvielsen af Mosede Kirke 3. september 1978; det var flere år før oprettelsen af Mosede Kirkes eget pigekor.

KORETS DIRIGENT
Komponisten Henrik Colding-Jørgensen, som også er organist i Kildebrønde og Hundige Kirker. Siden 1965 har han komponeret en lang række værker for orkester, solist eller kammermusikalske besætninger, samt vokalværker for en eller flere sangere med orkester- eller anden instrumentalledsagelse. En gruppe værker er komponeret for kor, herunder ligestemmigt kor. Henrik Colding-Jørgensen har dirigeret koret siden 1975.

Se på korets hjemmeside www.pigekor.dk og også om Henrik Colding-Jørgensen på www.hc-j.dk
HUNDIGE-KILDEBRONDE GIRL CHOIR
Hundige-Kildebronde Girl Choir performs first and foremost as a church choir in Kildebrønde and Hundige churches situated in the large Hundige-Kildebronde Parish of 18,000 persons, in Greve, Køge Bay. Kildebrønde Church is a small church from the Middle Ages, whereas Hundige Church is a large modern church from 1976. The choir sings at all confirmations, ceremonies and other festivals in the churches as well as other church services, concerts and other occasions. On normal Sundays the choir, or part of it, takes part in church services in both of the two churches. Occasionally, there is time to sing outside of the Parish, either alone or together with other choirs.

THE CHOIR
Hundige-Kildebronde Girl Choir was established in 1970 in the little village church in Kildebrønde in order to service the Parish's musical requirements. Initially the choir was lead by the organist Leif Dohms and his successor Jørn Kaalby. With the appointment in 1975 of Henrik Colding-Jørgensen, composer, organist KD and state authorised music pedagogue, in the position of organist and choir leader, and following the opening of Hundige Church in 1976, the choir developed rapidly. Throughout the 1980s the choir was one of the most recognised girl choirs in Denmark. At that time, choral singers came from all over the Køge Bay area, a few from as far as Roskilde. In the following years, due to the establishment of a large number of youth choirs in the area and to smaller generations reaching their teenage years, the choir developed into an intensive and focused small chamber choir with all the singers residing locally.

TRAVELS AND FESTIVALS
Inspiration for choir activities and for the choir's development comes form participation at choir festivals, courses, through internal choir weekends and exchange projects with other choirs. Hundige-Kildebronde Girl Choir participated as the only youth choir in NORDKLANG 11 2001 in Trondheim, as the sole Danish choir in EUROPA CANTAT 2003 in Barcelona, Mainz 2006 and 2007 in Nyíregyháza. Also NORDKLANG 2010 i Aarhus and Europa Cantat 2009 in Utrecht and 2012 in Torino.

HIGH STANDARDS
The choir maintains high musical and vocal standards with intensive training of voice and musicality and with a wide-ranging repertoire of all kinds of music. Emphasis is placed on establishing a friendly spirit and a good atmosphere within the choir. Rehearsals take place the choir rehearsal hall in Hundige Church every Thursday afternoon and in connection with every church service or concert. Extra rehearsals are common. The choir is a true teenage choir with singers from 12 to 19 years old.

THE MUSIC
The repertoire shows, that Hundige-Kildebronde Girl Choir is indeed a church choir: The majority of the music is sacred works, from Gregorian song through Renaissance, Baroque and Romantic music until today, including new music by Danish and foreign composers, and ranging from serious classical works to new gospels and popular music. The choir has participated in a number of first premiers of larger and smaller works by Svend S. Schultz, Claus Vestergaard Jensen, Henrik Ødegård, Vagn Holmboe, Morten Nyord, Peder Holm, Erling Bjerno and Henrik Colding-Jørgensen and other composers.

CONSECRATION OF TWO NEW CHURCHS
The Choir has had the great honour of singing at the consecration of two churches. The first of these was Hundige Church, October 31, 1976, where the choir performed Lille Te Deum for children's choir and organ, composed for the occasion. A few years later the choir participated in the opening of Mosede Church on the September 3, 1978. - The Mosede Girl Choir was not established until five years later.

HENRIK COLDING-JØRGENSEN
The composer Henrik Colding-Jørgensen is the organist and choir director of Kildebrønde and Hundige Churches and has conducted Hundige-Kildebronde Girl Choir since 1975. As a composer he has been productive since 1965, writing a number of works for orchestra, soloists and chamber music ensembles, as well as vocal music with orchestra or other accompaniment. Among the choir music is a series of works for choir, mixed voices as well as girl choir.

For further information see the choir's website www.girlchoir.dk and about Henrik Colding-Jørgensen on www.hc-j.dk
H. Colding-Jørgensen, pigekor@pigekor.dk
Direkte i Kor.dk: http://kor.dk/vis.htm?sangfugl
Danmark
Koret er medlem af Folkekirkens Ungdomskor og Kor72-U, Europa Cantat samt Royal School of Church Music. Oplysninger på korets egen hjemmeside www.pigekor.dk samt på choraldenmark.org og kor.dk
Koret optager nye medlemmer flere gange om året; inden optagelsen gennemgår aspiranterne en intensiv korskole.

webmaster@kor.dk, 11-03-2003